Péče o dřeviny

Naše firma nabízí komplexní a pravidelnou údržbu stromů rostoucích v intravilánu měst a obcí, včetně parků, zámeckých zahrad a památkově chráněných objektů. Nedílnou součástí této práce je také rizikové kácení tj. kácení rizikově situovaných stromů - hustá zástavba, blízkost el. vedení, hřbitovy apod.

Údržbu i kácení provádíme horolezeckou technikou — tento způsob pohybu v koruně je pro strom šetrný. Strom chápeme jako nezastupitelný živý organismus a ošetřování stromu jako kompromis mezi jeho přirozeným vývojem a potřebami člověka. Součástí našich služeb je zároveň i nová výsadba dřevin. Naše služby poskytujeme rámci celé České republiky. Základem našich služeb je profesionální přístup a kvalitní provedení prací.

Nabízíme tyto činnosti

Péči o dřeviny rostoucí mimo les

 • kácení dřevin
 • rizikové kácení dřevin
 • kácení horolezeckou metodou
 • kácení z pracovní plošiny
 • prořezávání dřevin
 • frézování pařezů

Odstraňování následků živelných pohrom

 • odstraňování stromů z koryt vodních toků v důsledku povodní
 • zpracování polomů a vývratů

Výřez nežádoucích dřevin

 • odstranění náletových dřevin před další úpravou ploch
 • výřez porostů pod vedením vysokého napětí
 • výřez a redukce porostů v okolí komunikací

Výsadba dřevin

 • výsadba parků
 • výsadba liniových porostů
 • stromořadí
 • aleje
 • větrolamy
 • výsadba porostů v rámci ÚSES
 • biocentra
 • biokoridory